Odborná spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie je podmienkou zapísania činnosti DDD, pod ktoré profesionálna dezinfekcia patrí, do živnostenského registra.

Každá fyzická, resp. právnická osoba, ktorá chce profesionálne vykonávať dezinfekčnú (resp. deratizačnú a dezinsekčnú činnosť), musí byť odborne spôsobilá a úspešne absolvovať skúšku pred odbornou komisiou. Všetci naši profesionálni členovia, vrátane kompletného vedenia POLYMPT® Group, sú odborne spôsobilí vykonávať tieto činnosti.

Odbornú prípravu v Banskej Bystrici pod vedením p. Filipka a úspešnú skúšku odbornej spôsobilosti na RÚVZ v BB absolvovali Roman Fodor a Tibor Máté dňa 30.9.2021

Skolenie DDD vBB