Krok č. 1 – Vstupná analýza

Vstupná analýza vzduchotechnických zariadení sa vykonáva pomocou sterovej metódy. Údaje z analýzy nám dajú prehľad o stave VZT zariadení a celkovej hygienickej kondícii daného prostredia. Nie sú právne zaväzujúce a v prípade prekročených limitov z nich nevyplývajú žiadne následky. Na základe analýzy sa volí ďalší postup a kroky.

Krok č. 2 – Nápravné opatrenia

V prípade, že analýza nedopadne tak, aby boli splnené všetky sledované limity IAQM™, bude potrebné vykonať nápravné opatrenia. Tie sa odvíjajú od výsledkov analýzy. Môžu zahŕňať čistenie, alebo dezinfekciu AHUL, potrubia, výduchov a pod.

Krok č. 3 – Kontrolná analýza

Kontrolná analýza sa vykonáva podobne ako vstupná, je však menšieho rozsahu. V prípade, že analýza potvrdí účinnosť nápravných opatrení, pristupuje sa k certifikácii.

Krok č. 4 – Certifikácia

Ak analýza preukáže, že sú všetky sledované parametre v poriadku, pristúpi sa ku certifikačným odberom, ktoré sú už právne zaväzujúce a vykonávajú ich odborne spôsobilé osoby z Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok Úradu verejného zdravotníctva SR.  Vzorky vzduchu sa odoberajú akreditovanými postupmi v súlade s Vyhláškou MZSR č. 259/2008 Z. z. Vzorky z vzduchotechniky sa odoberajú akreditovanou sterovou metódou na určovanie CPM a plesní.

Krok č. 5 – Profylaxia a monitoring

Po úspešnej certifikácii sa nastaví systém celoročnej starostlivosti a monitoringu (Kroky č. 2 a 3), ktorý zaručí vynikajúcu hygienickú kondíciu systému a pripraví ho na re-certifikáciu.

Náklady na certifikáciu

Vydanie certifikátu IAQM™ je spoplatnené sumou 189 EUR bez DPH.

Náklady spojené s monitoringom sú variabilné a súvisia s počiatočným hygienickým stavom zariadení. Jednotlivé testy sú spoplatnené od 20 – 200 EUR bez DPH, v závislosti od sledovaných parametrov.

Náklady na nápravné opatrenia sa stanovujú individuálne na základe výstupov z analýzy. Môžu zahŕňať intenzívne čistenie a dezinfekciu celého systému, alebo len lokálne ošetrenie. V prípade, že je systém v perfektnej kondícii, sú náklady nulové.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk