Monitoring kvality pitnej vody

TWQM™ je systém prevencie, resp. monitoringu kvality pitnej vody vytekajúcej z vodovodného kohútika v budovách. Výsledkom je certifikát TWQM™, ktorý je vydávaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Je určený pre správcov budov, kancelárie, hotely a prevádzky, shopping centrá a verejné priestory ktoré chcú mať istotu, že ich pitná voda spĺňa limity Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z. a že ju možno považovať za zdravotne bezpečnú podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.


TWQM™ preventívne monitoruje kvalitu pitnej vody vytekajúcej z kohútika podľa Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z. a tým zabezpečuje kvalitu vody ako „zdravotne bezpečnú“ podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

!!! TWQM™ pripravuje prevádzky aj na novelizáciu Vyhlášky MZSR č. 247 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody v náväznosti na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu podľa ktorej bude monitoring pitnej vody povinný aj pre prevádzky. Do platnosti by mala vstúpiť 1.1.2023. !!!


Kvalita pitnej vody, ktorú každodenne organizmus potrebuje, má zásadný vplyv na celkové zdravie človeka.

Na Slovensku predstavuje veľký problém baktéria Leginella pneumophila, ktorá vyvoláva zápal pľúc známy ako Legionárska choroba. Baktéria kolonizuje umelé vodné systémy ako napr. fontány, nádrže na teplú vodu a vodovodné potrubia v budovách. Vysoké riziko nákazy predstavujú najmä nemocnice, nákupné centrá, hotely a domy seniorov. Podľa WHO spôsobujú baktérie rodu Legionella v EÚ najväčšiu zdravotnú záťaž spomedzi všetkých patogénov prenášaných vodou. (Smernica EÚ 2184/2020)

Zodpovednosť za kvalitu pitnej vody nesú najmä vlastníci a prevádzkari budov, ktorí majú zabezpečiť ochranu systému vody v objektoch. V komplexných systémoch vodovodného potrubia môže voda stáť veľmi dlhú dobu.

Pitnú vodu ako „zdravotne bezpečnú“ definuje Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  

Ukazovatele kvality pitnej vody upravuje na Slovensku Vyhláška MZSR č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Pre koho je certifikát určený
Hotely a prevádzky, kancelárske, administratívne budovy a správcovské spoločnosti, shopping centrá, verejné priestory a podniky.

Čo sledujeme
TWQM™ sleduje vybrané parametre stanovené Vyhláškou MZSR č. 247/2017 Z. z. pomocou akreditovanej skúšky z vybraných miestností, resp. kohútikov.  

Kto odoberá a vyhodnocuje vzorky
Vzorky pitnej vody odoberajú odborne spôsobilí pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR. Výsledky vyhodnocujú laboratóriá Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.

Platnosť certifikátu
Certifikát sa vydáva na dobu, ktorá je stanované podľa typu prevádzky, objemu dodávanej vody a počtu užívateľov na základe Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z.. Spravidla je to jeden rok.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk