Za zabezpečenie kvality pitnej vody v domových rozvodoch sú podľa zákona č. 355/2007 Z. z. zodpovedné subjekty, ktorí sú vlastníkmi budov alebo majú budovy v správe. Uvedené subjekty
nie sú síce povinné vykonávať analýzy pitnej vody, ale sú povinné v domových rozvodoch zachovať kvalitu dodávanej pitnej vody (ÚVZ SR, 2021).

TWQM™ pripravuje prevádzky aj na novelizáciu Vyhlášky MZSR č. 247 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody v náväznosti na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, podľa ktorej vykonávať analýzy pitnej vody budú povinné aj subjekty, ktoré teraz túto povinnosť nemajú. Do platnosti by mala vstúpiť 1.1.2023.

Problematické sú rozvody pitnej a ohriatej vody, ktoré sa nepravidelne preplachujú, resp. stagnujú, ako napríklad v hoteloch, penziónoch, nemocniciach a v budovách sezónneho cestovného ruchu.

Negatívnym aspektom je trend spojený so znižovaním tepelnej energie na ohrev vody. Často sa teplota teplej vody znižuje z požadovaných 60 – 70 °C v zásobníkových ohrievačoch na 50 – 45 °C.

Naopak, studená pitná voda (optimum je 10 -15 °C) sa v dôsledku prehrievania stáva „vlažnou“, často s teplotou nad 25 °C, čo z hygienického hľadiska zvyšuje riziko.

Tieto dva fakty dávajú predpoklady na množenie mikroorganizmov vo vode, ktoré preferujú vody s teplotou 20 – 55 °C. Z nich predstavujú nebezpečenstvo Pseudomonas aeruginosa, ktorá spôsobuje napríklad infekcie rán a Legionella pneumophila, ktorá spôsobuje zápal pľúc (Legionelózu).

Legionelly patria medzi najdôležitejšie zdroje environmentálnych infekcií vo všetkých budovách, najmä v zariadeniach s centralizovaným systémom ohrevu vody (Peráčková, 2019).

TWQM™ certifikát je zárukou zdravotne bezpečnej vody podľa Zákona č. 355/2007 Z. z.

TWQM™ pripravuje subjekty na novelizáciu Vyhlášky MZSR č. 247/2017 podľa Smernice EÚ 

TWQM™ certifikát zabezpečí výbornú hygienickú kondíciu celého systému

TWQM™ certifikát pôsobí ako preventívny a kontrolný mechanizmus kvality pitnej vody

TWQM™ certifikačný systém je výsledkom spolupráce profesionálov a hygienikov z ÚVZ SR

TWQM™ certifikát je vydávaný v spolupráci s ÚVZ SR

TWQM™ certifikát je možné využiť na propagačné účely, je vydávaný aj v anglickom jazyku

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk