Monitoring mikrobiálneho znečistenia povrchov

SMQM™ je jedinečný systém prevencie, resp. monitoringu mikrobiálneho znečistenia povrchov a kontroly účinnosti sanitačných postupov. Výsledkom je certifikát SMQM™, ktorý je vydávaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Je určený pre správcov budov, kancelárie, hotely a prevádzky, shopping centrá a verejné priestory ktoré chcú mať istotu, že mikrobiálne znečistenie kritických dotykových plôch v ich budovách spĺňa najnovšie odporúčania a limity benchmarkov pre mikrobiologické monitorovanie na povrchoch.

Dodržiavanie týchto benchmarkov v súčinnosti s technikami Office Wellness Interventions (Kurgat, 2019) výrazne znižuje pravdepodobnosť prenosu infekčných ochorení cestou „povrch – ruky – sliznice“.  


SMQM™ preventívne monitoruje hygienickú kondíciu kritických dotykových plôch a kontroluje účinnosť sanitačných procesov podľa STN ISO 18593 a STN 56 0100. Sleduje výskyt patogénov a celkového mikrobiologického zaťaženia na povrchoch podľa svetových benchmarkov pre mikrobiologické monitorovanie na povrchoch vo verejných budovách a prevádzkach.


Mikroorganizmy, baktérie, kvasinky, plesne a vírusy tvoria neoddeliteľnú súčasť životného prostredia. Niektoré sú pre ľudí prospešné, iné vyvolávajú najrôznejšie ochorenia. Je preto potrebné mať priestory so zvýšenou koncentráciou ľudí pod kontrolou.

Zamestnanci tráviaci čas v kanceláriách sú vo veľkej miere vystavení mikroorganizmom a endotoxínom, v niektorých prípadoch do takej miery, že sa dá uvažovať o pracovnom riziku. Hlavným zdrojom gram negatívnych baktérií je usadený prach (Bouillard, 2005).

K najčastejšie vyskytujúcim sa mikroorganizmom na povrchoch v hoteloch a kanceláriach patria členovia proteobaktérií. Spolu s firmikutmi, aktinobaktériami a bakteroidmi tvoria spolu tieto skupiny takmer 90 % bakteriálneho osídlenie povrchov (Hewitt, 2012).

Pri správne nastavenom hygienickom procese, používaní novodobých sanitačných prípravkov a integrácie Office Wellness Intervention praktík môže dôjsť až 87,8% zníženiu pravdepodobnosti prenosu infekčných ochorení cestou „povrch – ruky- sliznice“ (Kurgat, 2019)

Pre koho je certifikát určený
Hotely a prevádzky, kancelárske, administratívne budovy a správcovské spoločnosti, shopping centrá, verejné priestory a podniky.

Čo sledujeme
SMQM™ sleduje celkový počet mikroorganizmov a patogény na vybraných kritických dotykových plochách sledujeme pomocou sterovej metódy. Účinnosť sanitačných procesov monitoruje výskyt koliformných baktérií na vybraných kritických dotykových plochách.

Kto odoberá a vyhodnocuje vzorky
Vzorky z dotykových plôch a povrchov vo vnútornom prostredí odoberajú odborne spôsobilí pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR. Výsledky vyhodnocujú laboratóriá Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.

Platnosť certifikátu
Certifikát sa vydáva na dobu, ktorá je stanované podľa typu prevádzky na základe výsledkov vstupnej analýzy. Spravidla je to jeden rok.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk