Čo je SMQM™
SMQM™ je jedinečný systém prevencie, resp. monitoringu mikrobiálneho znečistenia povrchov a kontroly účinnosti sanitačných postupov. Výsledkom je certifikát SMQM™, ktorý je vydávaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Koľko stojí certifikát SMQM™
Certifikát je spoplatnený sumou 189 EUR bez DPH.

Čo sleduje systém SMQM™
SMQM™ preventívne monitoruje hygienickú kondíciu kritických dotykových plôch a kontroluje účinnosť sanitačných procesov podľa STN ISO 18593 a STN 56 0100. Sleduje výskyt patogénov a celkového mikrobiologického zaťaženia na povrchoch podľa svetových benchmarkov pre mikrobiologické monitorovanie na povrchoch vo verejných budovách a prevádzkach.

Kto vydáva certifikát SMQM™
GUAPEX SLOVAKIA s.r.o., člen POLYMPT® Group v spolupráci s Odborom objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.

Prečo práve SMQM™ certifikát
SMQM™ certifikát je vydávaný v spolupráci s ÚVZ SR a preto je zárukou odbornosti, kvalitného a odborného monitoringu mikrobiálneho znečistenia kritických povrchov v kanceláriách, nákupných centrách, hoteloch a podnikov.

SMQM™ certifikát je možné využiť tiež na propagačné účely, pretože je vynikajúcou vizitkou starostlivosti o ochranu verejného zdravia v budove.

Je SMQM™ certifikát povinný?
Nie. Povinný nie je ani monitoring mikrobiologického znečistenia na povrchoch. Prevádzky sú povinné dodržiavať HCCP a hygienické plány a aktuálne platné vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR.

Monitoring výskytu patogénnych mikroorganizmov na povrchoch a kontrola účinnosti sanitačných postupov však prispieva k celkovej hygienickej kondícii vnútorného prostredia, kde väčšina Európanov trávi väčšinu svojho času.  

Na aké obdobie sa SMQM™ vydáva?
Závisí od výsledkov z vstupnej analýzy, resp. od typu prevádzky. Spravidla je to však jeden rok.

Aké sú výhody SMQM™
Celý certifikačný systém SMQM™ bol navrhnutý v spolupráci s odborníkmi z Úradu verejného zdravotníctva SR. Nejedná sa teda iba o office wellness marketing, ale pravidelné sledovanie parametrov relevantných pre celkovú hygienickú kondíciu vnútorného prostredia.  

Pre koho je SMQM™ určený
Pre každého majiteľa, správcu alebo užívateľa vnútorného priestoru budov. Napr. hotely a prevádzky, kancelárske, administratívne budovy a správcovské spoločnosti, shopping centrá, verejné priestory a podniky.

Potrebujem SMQM™?
Každý potrebuje a má právo pracovať, resp. tráviť čas v prostredí, ktoré je bezpečné. Systém certifikácie SMQM™ pomáha  dosiahnuť požadovanú úroveň kvality sanitačných procesov a prispieva k celkovej hygienickej kondícii vnútorného prostredia.  

V akom jazyku sa vydáva certifikát TWQM™?
SMQM™ certifikát sa vydáva v slovenskom a anglickom jazyku.

Z ktorých miest sa odoberajú vzorky?
Vzorky sa odoberajú iba z relevantných miest – kritických dotykových plôch, ktoré majú význam z hľadiska ochrany verejného zdravia. Tieto určujú odborníci z Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk