Monitoring kvality vnútorného ovzdušia a HVAC zariadení

IAQM logo

IAQM™ je systém prevencie, resp. monitoringu kvality vnútorného ovzdušia a stavu vzduchotechnických zariadení. Výsledkom je certifikát IAQM™, ktorý je vydávaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Je určený pre správcov budov, kancelárie, hotely a prevádzky, shopping centrá a verejné priestory ktoré chcú mať istotu, že ich vnútorné ovzdušie spĺňa limity Vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z. IAQM™ tiež sleduje hygienickú čistotu klimatizačných a vzduchotechnických zariadení podľa STN EN 15780VDI 6022.


IAQM™ preventívne monitoruje kvalitu vnútorného ovzdušia a stav vzduchotechnických zariadení podľa VDI 6022, resp. STN EN 15780 a tým zabezpečuje splnenie povinnosti prevádzok vyplývajúcej z Vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z..Kvalita ovzdušia vnútorného priestoru má veľmi dôležitý vplyv na kvalitu života.

Respiračné choroby, sťažené dýchanie, začervenané oči, podráždený nosohltan sa na pracoviskách podpisujú výrazne pod stratu produktivity, resp. nárast PN-niek.

Kvalitu ovzdušia vnútorného priestoru upravuje na Slovensku Vyhláška MZSR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Pre koho je certifikát určený
Hotely a prevádzky, kancelárske, administratívne budovy a správcovské spoločnosti, shopping centrá, verejné priestory a podniky.

Čo sledujeme
IAQM™ sleduje vybrané parametre stanovené Vyhláškou MZSR č. 259/2008 Z. z. pomocou aeroskopovej skúšky z vybraných miestností. Hygienickú čistotu HVAC sledujeme pomocou sterovej metódy z vybraných HVAC zariadení na základe STN EN 15780 a VDI 6022.     

Kto odoberá a vyhodnocuje vzorky
Vzorky z vnútorného ovzdušia a HVAC zariadení odoberajú odborne spôsobilí pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR. Výsledky vyhodnocujú laboratóriá Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.

Platnosť certifikátu
Certifikát sa vydáva na dobu, ktorá je stanované podľa typu prevádzky na základe STN EN 15780. Spravidla je to jeden rok.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk