Monitor kvality vnútorného ovzdušia a HVAC zariadení sleduje vybrané parametre stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, nemeckou smernicou vzťahujúcou sa na hygienu vzduchotechnických zariadení a EÚ normou o kvalite a čistote vetracej sústavy

Hygienická kvalita ovzdušia

Vyhláška č. 259/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Limity, ktoré sleduje IAQM™
Tabuľka č. 7 Limitné hodnoty mikrobiologických ukazovateľov kvality vnútorného ovzdušia

UkazovateľNajvyššia prípustná hodnota KTJ.m-3
celkový počet mikroorganizmov< 500
plesne< 500
patogénne mikroorganizmy< 1
legionely< 1

Každý vnútorný priestor musí spĺňať limity uvedené vo vyhláške MZSR 259/2008 Z. z.

Hygienická kvalita
vzduchotechniky

VDI 6022 (Verein Deutscher Ingenieure – Združenie nemeckých inžinierov) je smernica vzťahujúc sa na hygienickú čistotu vzduchotechnických zariadení. Cieľom VDI 6022 je vytvoriť zdravý dýchateľný vzduch v budovách. 

Limity, ktoré sleduje IAQM™

Hodnoty CFU / 25 cm2Hodnotenie a opatrenia, ktoré sa majú prijať
<25Testované povrchy sú v dobrom alebo veľmi dobrom hygienickom / mikrobiologickom stave. Nie sú potrebné žiadne kroky.
25 až 100Hygienický / mikrobiologický stav testovaných plôch je na hranici. Nájsť príčinu, odstrániť. Dôkladne vyčistite príslušné prvky alebo plánujte ich nahradenie v blízkej budúcnosti. Pridajte do plánu údržby.
> 100Testované povrchy sú v nedostatočnom hygienickom / mikrobiologickom stave. Nájsť príčinu, odstrániť. Tieto prvky sú v naliehavej potrebe dôkladného čistenia a dodatočnej dezinfekcie, ak je to potrebné, alebo sa podľa potreby vymenia. Je potrebná okamžitá akcia.

STN EN 15780 Vetranie budov. Vzduchovod. Čistota vetracej sústavy

Početnosť monitorov IAQM™
Tabuľka A.2 – Odporúčané intervaly prehliadok podľa triedy kvality čistoty v mesiacoch

AHUFiltre  ZvlhčovačePotrubiaUkončenia
Nízka2412124848
Stredná121262424
Vysoká12661212

Vzduchotechnické jednotky vybavené zvlhčovacími alebo adiabatickými chladiacimi systémami umiestnené v miernych a mokrých poveternostných podmienkach by sa mali posudzovať aspoň dvakrát ročne bez ohľadu na použitie budovy.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk