Klimatická zmena a šetrenie energií je predpokladom stavby nízkoenergetických a pasívnych budov. V týchto budovách sa štandardom pre výmenu vzduchu stalo nútené vetranie (vzduchotechnika s rekuperáciou). Nútené vetranie a jeho komponenty sú preto určujúcim faktorom kvality ovzdušia vnútorného priestoru, v ktorom trávime až 90% času (Správa komisie EÚ, 2003).

Zanedbaná hygiena vzduchotechnických zariadení, rekuperácií a klimatizácií môže mať za následok zhoršenú kvalitu vnútorného ovzdušia, ktoré býva až 5 násobne viac znečistené ako exteriérové (Správa EPA, 2021).

Nekvalitné ovzdušie prispieva ku vzniku ochorení, znižuje produktivitu práce a má priamy vplyv na syndróm chorých budov (SBS syndróm), ktorý spôsobuje nemalé ekonomické škody v podobe nárastu PN.

Na Slovensku je v platnosti Vyhláška MZSR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, ktorá určuje limitné hodnoty ukazovateľov kvality ovzdušia vnútorných priestorov.

IAQM™ certifikát je zárukou splnenia povinnosti vyplývajúcej z Vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z.

IAQM™ certifikát zabezpečí výbornú hygienickú kondíciu celého systému a kvality ovzdušia

IAQM™ certifikát pôsobí ako preventívny a kontrolný mechanizmus hygienickej kvality ovzdušia

IAQM™ certifikačný systém je výsledkom spolupráce profesionálov a hygienikov z ÚVZ SR

IAQM™ certifikát je vydávaný v spolupráci s ÚVZ SR

IAQM™ certifikát je možné využiť na propagačné účely, je vydávaný aj v anglickom jazyku.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk