Čo je IAQM™
IAQM™ je systém prevencie, resp.  monitoringu kvality vnútorného ovzdušia a stavu vzduchotechnických zariadení výsledkom ktorého je certifikát IAQM™.

Koľko stojí certifikát IAQM™
Certifikát je spoplatnený sumou 189 EUR bez DPH.

Čo sleduje systém IAQM™
IAQM™ sa zameriava na mikrobiálne znečistenie vzduchotechniky a mikrobiologické ukazovatele vo vnútornom ovzduší. Tieto ukazovatele stanovuje Vyhláška MZSR č. 259/2008 Z. z., nemecká smernica VDI 6022 a STN EN 15780.

Kto vydáva certifikát IAQM™
GUAPEX SLOVAKIA s.r.o., člen POLYMPT® Group v spolupráci s Odborom objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.

Prečo práve IAQM™ certifikát
IAQM™ certifikát je vydávaný v spolupráci s ÚVZ SR a preto je zárukou odbornosti, kvality a splnenia povinnosti prevádzok vyplývajúcej z Vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z..

IAQM™ certifikát je možné využiť tiež na propagačné účely, pretože je vynikajúcou vizitkou starostlivosti o ochranu verejného zdravia v budove.

Je IAQM™ certifikát povinný?
Nie. Povinné je však splnenie limitov ukazovateľov kvality ovzdušia vnútorného prostredia budov podľa Vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z.. Certifikát IAQM™ zabezpečuje splnenie tejto povinnosti.

Na aké obdobie sa IQAM™ vydáva?
Závisí od výsledkov z vstupnej analýzy, resp. od typu prevádzky. Spravidla je to však jeden rok.

Aké sú výhody IAQM™
Celý certifikačný systém IAQM™ bol navrhnutý v spolupráci s odborníkmi z Úradu verejného zdravotníctva SR. Nejedná sa teda iba o office wellness marketing, ale sledovanie parametrov relevantných pre vyhlášky, nariadenia a smernice platné na území SR, resp. v EÚ.

S certifikátom IAQM™ máte istotu, že kvalita ovzdušia vnútorného priestoru vo Vašej budove spĺňa legislatívne požiadavky (nielen) Slovenskej republiky.

Pre koho je IAQM™ určený
Pre každého majiteľa, prevádzkara alebo užívateľa vnútorného priestoru budov. Napr. hotely a prevádzky, kancelárske, administratívne budovy a správcovské spoločnosti, shopping centrá, verejné priestory a podniky.

Potrebujem IAQM™?
Každý potrebuje a má právo dýchať čistý a nezávadný vzduch. Systém certifikácie IAQM™ pomáha  dosiahnuť požadovanú úroveň kvality ovzdušia vnútorných priestorov.  

V akom jazyku sa vydáva certifikát IAQM™?
IAQM™ certifikát sa vydáva v slovenskom a anglickom jazyku.

V ktorých miestnostiach sa odoberajú vzorky?
Aeroskopové skúšky sa nevykonávajú vo všetkých miestnostiach. Vzorky vzduchu sa odoberajú iba z relevantných priestorov, ktoré majú význam z hľadiska ochrany verejného zdravia. Tieto určujú odborníci z Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.  

Z ktorých VZT sa odoberajú vzorky?
Vzorky sa neodoberajú zo všetkých vzduchotechnických zariadení v budove. Tých môže byť aj niekoľko desiatok. Skúškam podliehajú iba vzduchotechniky, ktoré majú význam z hľadiska ochrany verejného zdravia. Tieto určujú odborníci z Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk