Krok č. 1 – Vstupná analýza

Vstupná analýza ukazovateľov kvality pitnej vody sa vykonáva pomocou akreditovaného odberu a technickej prehliadky systému. Údaje zo vstupnej analýzy nám dajú prehľad o aktuálnom stave zariadení a celkovej hygienickej kondícii daného systému.  Na základe výsledkov sa volí ďalší postup a kroky.

Krok č. 2 – Nápravné opatrenia

V prípade, že analýza nedopadne tak, aby boli splnené všetky sledované limity TWQM™, bude potrebné vykonať nápravné opatrenia. Tie sa odvíjajú od výsledkov analýzy. Môžu zahŕňať čistenie, alebo dezinfekciu potrubia, technické zásahy, inštaláciu preventívnych systémov a pod.

Krok č. 3 – Kontrolná analýza

Kontrolná analýza sa vykonáva podobne ako vstupná, je však menšieho rozsahu. V prípade, že analýza potvrdí účinnosť nápravných opatrení, pristupuje sa k certifikácii.

Krok č. 4 – Certifikácia

Ak analýza preukáže, že sú všetky sledované parametre v poriadku, pristúpi sa ku certifikačným odberom, ktoré sú už právne zaväzujúce a vykonávajú ich odborne spôsobilé osoby z Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok Úradu verejného zdravotníctva SR.  Vzorky pitnej vody sa odoberajú akreditovanými postupmi v súlade s Vyhláškou MZSR č. 247/2017 Z. z..

Krok č. 5 – Profylaxia a monitoring

Po úspešnej certifikácii sa nastaví systém celoročnej starostlivosti a monitoringu (Kroky č. 2 a 3), ktorý zaručí vynikajúcu hygienickú kondíciu systému a pripraví ho na re-certifikáciu.

Náklady na certifikáciu

Vydanie certifikátu TWQM™ je spoplatnené sumou 189 EUR bez DPH.

Náklady spojené s monitoringom sú variabilné a súvisia s počiatočným hygienickým stavom zariadení. Jednotlivé testy sú spoplatnené od 150 – 450 EUR bez DPH, v závislosti od sledovaných parametrov.

Náklady na nápravné opatrenia sa stanovujú individuálne na základe výstupov z analýzy. Môžu zahŕňať intenzívne čistenie a dezinfekciu celého systému, alebo len lokálne ošetrenie. V prípade, že je systém v perfektnej kondícii, sú náklady nulové.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk