Čo je TWQM™
TWQM™ je systém prevencie, resp. monitoringu kvality pitnej vody vytekajúcej z kohútiku u spotrebiteľa a zabezpečovania zdravotnej bezpečnosti vody podľa Zákona č. 355/2007 Z. z., ktorého výsledkom je certifikát TWQM™.

Koľko stojí certifikát TWQM™
Certifikát je spoplatnený sumou 189 EUR bez DPH.

Čo sleduje systém TWQM™
TWQM™ sa zameriava dodržiavania limitov ukazovateľov kvality pitnej vody. Tieto ukazovatele stanovuje Vyhláška MZSR č. 247/2017 Z. z., ktorá bude novelizovaná podľa novej Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184.

TWQM™ súčasne pripravuje subjekty na splnenie povinností vyplývajúcej z novej Smernice.

Kto vydáva certifikát TWQM™
GUAPEX SLOVAKIA s.r.o., člen POLYMPT® Group v spolupráci s Odborom objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.

Prečo práve TWQM™ certifikát
TWQM™ certifikát je vydávaný v spolupráci s ÚVZ SR a preto je zárukou odbornosti, kvality a splnenia povinnosti prevádzok vyplývajúcej z Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z. a Zákona č. 355/2007 Z. z.

TWQM™ súčasne pripravuje subjekty na splnenie povinností vyplývajúcej z novej Smernice, podľa ktorej sa pripravuje novelizácia Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z..

TWQM™ certifikát je možné využiť tiež na propagačné účely, pretože je vynikajúcou vizitkou starostlivosti o ochranu verejného zdravia v budove.

Je TWQM™ certifikát povinný?
Nie. Povinné je však splnenie limitov ukazovateľov kvality pitnej vody podľa Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z.. Certifikát TWQM™ zabezpečuje splnenie tejto povinnosti.

Za zabezpečenie kvality pitnej vody v domových rozvodoch sú podľa zákona č. 355/2007 Z. z. zodpovedné subjekty, ktorí sú vlastníkmi budov alebo majú budovy v správe. Uvedené subjekty
nie sú síce povinné vykonávať analýzy pitnej vody, ale sú povinné v domových rozvodoch zachovať kvalitu dodávanej pitnej vody.

Novelizácia Vyhlášky MZSR č. 247 však povinnosť analýzy bude ukladať aj subjektom, ktoré doteraz túto povinnosť nemali. TWQM™ pripravuje subjekty na túto novelizáciu.

Na aké obdobie sa TWQM™ vydáva?
Závisí od výsledkov z vstupnej analýzy, resp. od typu prevádzky. Spravidla je to však jeden rok.

Aké sú výhody TWQM™
Celý certifikačný systém TWQM™ bol navrhnutý v spolupráci s odborníkmi z Úradu verejného zdravotníctva SR. Nejedná sa teda iba o office wellness marketing, ale sledovanie parametrov relevantných pre vyhlášky, nariadenia a smernice platné na území SR, resp. v EÚ.  

S certifikátom TWQM™ máte istotu, že kvalita pitnej vody „na kohútiku“ vo Vašej budove spĺňa legislatívne požiadavky (nielen) Slovenskej republiky.

Pre koho je TWQM™ určený
Pre každého majiteľa, správcu alebo užívateľa vnútorného priestoru budov. Napr. hotely a prevádzky, kancelárske, administratívne budovy a správcovské spoločnosti, shopping centrá, verejné priestory a podniky.

Potrebujem TWQM™?
Každý potrebuje a má právo piť zdravotne bezpečnú vodu. Systém certifikácie TWQM™ pomáha  dosiahnuť požadovanú úroveň kvality pitnej vody u spotrebiteľa „na kohútiku“.

V akom jazyku sa vydáva certifikát TWQM™?
TWQM™ certifikát sa vydáva v slovenskom a anglickom jazyku.

Z ktorých miest sa odoberajú vzorky?
Vzorky vody sa odoberajú iba z relevantných miest, ktoré majú význam z hľadiska ochrany verejného zdravia. Tieto určujú odborníci z Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok ÚVZ SR.

ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk