TWQM™ preventívne monitoruje kvalitu pitnej vody vytekajúcej z kohútika podľa Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z. z. a tým zabezpečuje kvalitu vody ako „zdravotne bezpečnú“ podľa Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vzorky vody sa odoberajú v súlade s STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu (ISO 19458: 2006).

Zdravotne bezpečná voda

Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17, ods. 2

Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak

a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a

b) spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 62 písm. aa).

Limity ukazovateľov kvality pitnej vody

Vyhláška č. 247/2017 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

Minimálna analýza

Por. čísloUkazovateľPor. čísloUkazovateľ
1Escherichia coli14Dusitany
2Koliformné baktérie15Absorbancia (254 nm, 1 cm)
3Enterokoky16Amónne ióny
4Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC17Farba
5Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC18Chemická spotreba kyslíka manganistanom
6Živé organizmy19Mangán
7Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)20Reakcia vody
8Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky21Chuť
9Mŕtve organizmy22Teplota
10Železité a mangánové baktérie23Zákal
11Abiosestón24Pach
12Clostridium perfringens vrátane spór25Železo
13Dusičnany26Vodivosť

Početnosť odberov

Počet zásobovaných obyvateľovObjem dodávanej alebo používanej pitnej vody (m3/deň)Počet odberov vzoriek pitnej vody za rok
Minimálna analýzaÚplná analýza
< 50< 1021 za 10 rokov
≥ 50 ≤ 100> 10 ≤ 2021 za 5 rokov
>100 ≤ 500> 20 ≤ 10031 za 2 roky
> 500 ≤ 5 000> 100 ≤ 1 00041
> 5 000 ≤ 50 000>1 000 ≤ 10 0004 +3 na každých 1 000 m3 z celkového objemu vrátane začatých1 +1 na každých 4 500 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu
> 50 000 ≤ 500 000> 10 000 ≤ 100 000+1 na každých 10 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu
> 500 000> 100 00012 +1 na každých 25 000 m3/deň (vrátane začatých) z celkového objemu

Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

Článok 10 Posúdenie rizika domových rozvodných systémov

Členské štáty zabezpečia, aby sa vykonalo posúdenie rizika domových rozvodných systémov. Uvedené posúdenie rizika pozostáva z týchto prvkov:

a) všeobecnej analýzy potenciálnych rizík súvisiacich s domovými rozvodnými systémami a súvisiacimi výrobkami a materiálmi, a či tieto potenciálne riziká ovplyvňujú kvalitu vody v mieste, kde vyteká z vodovodných kohútikov, ktoré sa bežne používajú na vodu určenú na ľudskú spotrebu. Táto všeobecná analýza nezahŕňa analýzu jednotlivých vlastností; a

b) monitorovania parametrov uvedených v prílohe I časti D v priestoroch, v ktorých sa počas všeobecnej analýzy uskutočnenej podľa písmena a) zistili osobitné riziká pre kvalitu vody a ľudské zdravie.

Parametre relevantné pre posúdenie rizika domových rozvodných systémov

ParameterParametrická hodnotaJednotkaPoznámky
Legionella< 1 000KTJ/lTáto parametrická hodnota sa stanovuje na účely článkov 10 a 14. O opatreniach stanovených v uvedených článkoch by sa mohlo uvažovať aj keď je hodnota nižšia než parametrická hodnota, napríklad v prípade infekcií a výskytu ochorení. V takýchto prípadoch by sa mal potvrdiť zdroj infekcie a mal by sa identifikovať druh Legionella.
Olovo10μg/lTáto parametrická hodnota sa stanovuje na účely článkov 10 a 14.Členské štáty by sa mali čo najviac usilovať o to, aby sa do 12. januára 2036 dosiahla nižšia hodnota 5 μg/l.
ieqm logo

Ivan Bezák
+421 948 033 271
bezak@polympt.sk